2. Dolný prekop k šachte Lill

Prekop

Stojíte pri elegantnom portáli Dolného prekopu k šachte Lill. Možno si poviete: Aký prekop? Veď je to baňa! Nie, nie je to baňa. Baňou nazývame systém štôlní a šácht, vodorovných a zvislých podzemných chodieb, kde sa dobývajú nerasty (pozri obrázok nižšie). Prekop, pred ktorého portálom stojíte, je len jeden druh štôlne, a to taká, v ktorej sa nekopala ruda, ale ktorá slúžila ako najkratšie spojenie so šachtou alebo inou štôlňou či baňou. Baníci chceli prekopom čo najskôr niekam preniknúť („prekopať sa“). V tomto prípade z povrchu, kde stojíte, k zvislej šachte Lill, ktorá je ukrytá zhruba sto metrov v kopci pred vami a je hlboká vyše dvesto metrov. Dnes je šachta prístupná už iba týmto prekopom, nie zvrchu. Vyššie vo svahu sa však ešte dá rozoznať plošina, kde ústila na povrch.

Na obrázku maliar znázornil, ako to tu mohlo vyzerať v 19. storočí. Dolným prekopom, pri ktorom stojíte, sa od šachty Lill vyvážala ruda, vydobytá hlboko spod dna doliny. Od prekopu sa dopravovala do stupy vozíkmi po povrchovej trati ponad cestu po mostíku, ktorého piliere sa dodnes dajú vidieť v záhrade domu poniže (o stupe si povieme na ďalšej zastávke). Asi o 15 metrov vyššie nad Dolným prekopom je zrekonštruovaný portál Horného prekopu, ktorým sa vyvážala hlušina, hornina bez rudy, ponad cestu po železnom moste na odval na protiľahlej strane doliny. Most vedie nad cestou ešte aj dnes. Na obrázku vidíme vo svahu nad prekopmi kužeľovitú stavbu, v ktorej pracoval gápeľ šachty Lill. Gápeľ bol koňmi poháňaný navijak na laná, ktorý zabezpečoval fungovanie šachty v suchých obdobiach, keď nebol dostatok vody pre vodou hnané stroje.

Áno, dopravu v šachte zabezpečovala voda, ktorá poháňala veľké podzemné vodné koleso. Voda k nemu pritekala Horným a odtekala Dolným prekopom. Koleso neskôr nahradil vodnostĺpcový ťažný stroj, ktorý pracoval podobne ako parné stroje, ale jeho piesty namiesto pary tlačila voda. Tento stroj tu v podzemí fungoval až do roku 1958. Dnes si môžete pozrieť zblízka v Banskom múzeu v prírode pri Banskej Štiavnici.

V dolinách okolo Hodruše-Hámrov boli desiatky takýchto štôlní, ale dnes už iba zopár z nich má takto pekne upravený portál. Väčšina štôlní už zanikla a iba skúsené oko odborníka rozozná zasypané vstupy do nich podľa istých tvarov na povrchu terénu v lesoch a na lúkach. Mnohé štôlne sú skryté za domami, niektoré zabudnuté a bez využitia, iné sú ešte dnes využívané ako pivnice, studne či technické priestory.

Portály Dolného aj Horného prekopu k šachte Lill boli obnovené roku 2011.

Základné banské diela:

Schema bane

Prejdená vzdialenosť:180 m

Zvyšná vzdialenosť: 2,92 km

Vzdialenosť po najbližšiu zastávku: 230 m

Pokračovanie:Cestou vľavo od portálu prekopu popri prístrešku, mierne do kopca. Cesta sa neskôr premení na chodník.